Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Tartalomjegyzék

1.     Bevezető. 2

2.     A személyes adatok típusa, adatkezelés célja, jogalapja, időtartama. 2

3.     Webshop adatkezelések. 3

3.1.     Minőségi kifogások. 3

3.2.     Csereszolgáltatás, Átvétel 3

3.3.     A www.computerfactory.hu naplózása. 4

3.4.     A honlapon végzett webanalitika. 5

3.5.     Computerfactory.hu cookie kezelése. 6

3.6.     Regisztráció. 7

3.7.     Vásárlás 8

3.8.     Kosárelhagyás. 10

4.     Hírlevél, reklám értesítés küldése. 11

5.     Kapcsolatfelvétel a Computer Factory Kft.- vel 12

5.1.     Computer Factory Kft. ügyféllevelezés, telefonos ügyfélszolgálat 12

6.     Partner, beszállító kapcsolattartói adatkezelés 13

7.     Egyéb adatkezelések. 13

8.     A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága. 14

9.     Adatkezelő adatai: 15

10.      Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek. 15

10.1.    Tájékoztatáshoz való jog: 15

10.2.    Az érintett hozzáféréshez való joga: 16

10.3.    Helyesbítés joga: 16

10.4.    Törléshez való jog: 16

10.5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog: 17

10.6.    Adathordozáshoz való jog: 17

10.7.    Tiltakozás joga: 17

10.8.    Visszavonás joga: 18

10.9.    Eljárási szabályok: 18

10.10.     Kártérítés és sérelemdíj: 19

10.11.     Bírósághoz fordulás joga: 19

10.12.     Adatvédelmi hatósági eljárás: 19

10.13.     Adatvédelmi tisztviselő: 19

 

 

1.     Bevezető

 

A Computer Factory Kft. (1139 Budapest, Váci út 19. cjsz: 01-09-302570 adószám: 26112778-2-41) (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A Computer Factory Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, mely esetleges változásokról 30 napon belül értesíti a honlap látogatókat.

 

A Computer Factory Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

 

A Computer Factory Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Computer Factory Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

 

2.     A személyes adatok típusa, adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

 

A Computer Factory Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információsza-badságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CLXIV. törvény – a kereskedelemről (Kertv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-sértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.);,
 • 2017. évi XC. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (Szav. r.).

 

3.     Webshop adatkezelések

 

3.1.   Minőségi kifogások

 

Minőségi kifogások és panasz esetén a Computer Factory Kft. minőségi kifogásiról szóló jegyzőkönyvet vesz fel.

 

Az adatkezelés célja: a Computer Factory Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére.

 

A kezelt személyes adatok típusa: a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

 

3.2.  Csereszolgáltatás, Átvétel

 

A Computer Factory Kft. vásárlói az adatkezelő által forgalmazott áruk tekintetében csere szolgáltatást vehetnek igénybe.

 

Az adatkezelés célja: a Computer Factory Kft. által forgalmazott termékek cseréje Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a vásárló neve, címe, az áru megnevezése, a vételár, a vásárlás időpontja, a vásárlói kifogás leírása, a csere, adatok tekintetében adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Szav. r. 4. § (1) bekezdésére.

 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, dátum, aláírás, cikkszám, termék megnevezése, vételára, teljesítés időpontja, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírása.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • Szav. r. 4. § (6) bekezdése alapján három év.

Adattovábbítás, adatfeldolgozó:

a szállítást végző GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárló minőségi kifogása kezelésének elmaradása.

 

3.3.  A www.computerfactory.hu naplózása

 

A www.computerfaactory.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: 365 nap

 

Adatfeldolgozók:

 

Név: Shoprenter.hu Kft. -. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.)

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása.

 

 

 

A Computer Factory Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

 

A portál html kódja a Computer Factory Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

 

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

 

3.4.  A honlapon végzett webanalitika

 

A www.computerfactory.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként több szerver is segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők a következő címeken adnak részletes felvilágosítást:

 

A weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használjuk.

 

A hivatkozott programok a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A weboldalra látogatóként engedélyezed a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulsz viselkedésed figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

 

Mindezek mellett lehetőséged van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatunk, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

 

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

 

Google Analytics

Célja, hogy az adatkezelő mérni tudja a weboldal látogatók viselkedését, és a weboldal felhasználói élményét.

 

Google Remarketing

 

A remarketing segítségével kapcsolatot létesíthet azokkal az emberekkel, akik korábban interakcióba léptek webhelyével vagy mobilalkalmazásával. Stratégiai pozícióba helyezheti hirdetéseit ezen közönségek elé, amikor böngésznek a Google rendszerében vagy partnerwebhelyein, így a remarketing elősegíti a márkaismertség növelését, vagy vásárlás végrehajtására emlékezteti ezen közönségeket.

 

Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

 

Google AdWords konverziókövetés

 

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek.

 

Adatfeldolgozók.

 

Név: Klikk Marketing Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Szent László út 45.)

Adatfeldolgozói feladat: felhasználói élmény javítása, adatkezelő vásárlói számának a növelése, online tartalmak elkészítése, vásárlói kosárérték növelése.

 

 

3.5.  Facebook Chat

 

Az adatkezelés célja: A társaság szolgáltatásainak egészére, vagy az egész egységeire vonatkozó érdeklődés során a chat felületén keresztül tudnak kollégáink a feltett kérdésekre, érdeklődésekre válaszolni. A chatszolgáltatás megkezdésekor önként megadott adatai a kapcsolatfelvételhez szükségesek, az adatokat rendszerünk nem tárolja.

A kezelt adatok köre:

-       név,

-       facebook felhasználónév,

-       IP cím,

-       az érintett által megadott egyéb adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja és határideje: A chat alkalmazás motorját a ManyChat (San Francisco, California, United States, https://manychat.com/privacy.html) és a Facebook (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, https://www.facebook.com/privacy/explanation) alkotja. Az érintett adatait a ManyChat és a Facebook tárolja, mindkét esetben a konkrét, az érintett és a társaság közötti beszélgetést, amely az érintett kérésére törölhető.

A chatszolgáltatás adatkezelői:

Név: ManyChat INC.

Adatkezelési tájékoztató: https://manychat.com/privacy.html

Név: Facebook

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

3.6.  Computerfactory.hu cookie kezelése

 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, a webáruház üzemeltetése, webanalitikai mérések.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

 

A kezelt személyes adatok típusa:

 

cookie neve

azonosítója és típusa

szolgáltatója

cookie által kezelt adatok

cookie célja adatkezelés időtartama

google analitics

UA-101874767-1

Google Inc.

felhasználók ID-je

Látogatói szokások és nyomon követése az adott session vagyis munkafolyamatot követően 5 évig tárolódnak az adatok (pl kosárelhagyás, . weboldalon töltött idő)

google tagmanager

GTM-NLZ2T6F

Google Inc.

felhasználók ID-je

Látogatói szokások és nyomon követése az adott session vagyis munkafolyamatot követően 5 évig tárolódnak az adatok (pl. kosárelhagyás, . weboldalon töltött idő)

Facebook analitics

230372630829687

Facebook Inc.

felhasználók ID-je

Látogatói szokások és nyomon követése az adott session vagyis munkafolyamatot követően 5 évig tárolódnak az adatok (pl. kosárelhagyás))

SR

PHPSEDDID

Shoprenter.hu Kft.

alapadatok amiket a vásárló megad

az adott session vagyis munkafolyamatot követően 30 napig tárolódnak az adatok (pl kosárelhagyás)

Hotjar
 

hjid:1527285

Hotjar Ltd

felhasználók ID-je

Látogatói szokások megfigyelése az adott session vagyis munkafolyamatot követően 12 hónapig tárolódnak

(pl. weboldalon töltött idő

 

 

Adatfeldolgozók:

 

Név: Shoprenter.hu Kft. -. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.)

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása.

 

Név: Klikk Marketing Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Szent László út 45.)

Adatfeldolgozói feladat: cookie feldolgozása, elemzése, személyre szabott ajánlat elkészítés, megjelenítés, webanalitika mérés, felhasználó szokásainak feltérképezése.

 

M.I. Solution Kft. 


1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Különböző extra funkciók (pl. hírlevél-küldés) használata.

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

M.I. Solution Kft. 
2030, Érd, Esztergályos utca 57. 
06 20/362-8289 
info@miclub.hu 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat. 

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 

5. Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon. 

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

8. Az adatfeldolgozó tevékenysége: A http://computerfactory.hu (webáruház neve) a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás érdekében az M.I. rendszerét használja (M.I. Solution Kft., Magyarország, 2030, Érd, Esztergályos utca 57., www.miclub.hu), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése. 

Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez.  

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

 

A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

 

Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

 

A remarketing célból történő szegmentált adatgyűjtés a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásnak minősül.

 

A profilalkotás során alkalmazott logika: A weboldal látogatóinak interakciói alapján, hogy milyen termékeket néztek meg, helyeztek a kosárba vagy vásároltak meg profilalkotás történik. Ezek a profilok remarketing listákba kerülnek, melyeket hirdetések célzásához, ill. személyre szabásához használunk fel. A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az érintettek tevékenysége alapján kialakított személyre szóló marketing üzenetek megjelenítése.

 

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

3.7.  Regisztráció

 

A computerfactory.hu honlapon lehetőség nyílik online felhasználói fiók létrehozására.

 

Rendszeres vásárlóinknak érdemes regisztrálniuk annak érdekében, hogy ne kelljen minden egyes vásárlás során megadniuk személyes adataikat, és regisztrációs profiljukkal vásárlásaikat nyomon tudják követni.

 

A regisztrációs folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Computer Factory Kft. e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 4. pontja szerint is kezeljük az adatait.

 

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlói kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

 

A kezelt személyes adatok típusa: keresztnév, vezetéknév, lakcím, telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, számlázási cím, szállítási cím.

 

Az adatkezelés időtartama: a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 3 év.

 

Adatfeldolgozók:

 

Név: Shoprenter.hu Kft. -. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.)

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

 

 

3.8.  Vásárlás

 

A computerfactory.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges.

 

Amennyiben a jelen tájékoztató 3.6. pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

 

A vásárlási folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a Computer Factory Kft. e-mail hírlevelére feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a tájékoztató 4.pontja szerint is kezeljük az adatait.

 

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

 

A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke, cikkszám, rendelésszám), számlázási cím, szállítási cím, vásárlási ID, vevő ID

 

Az adatkezelés időtartama: a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

 

Adatkezelő a webshopon keresztül történő vásárlások során a www.cmfx.hu szolgáltatásai igénybevételével állít ki számlát, melynek keretében weblapot üzemeltető társaság adatfeldolgozóként megkapja a Vevők számlázási adatait (név, cím, adószám, adóazonosító jel).

 

Adatfeldolgozó:

Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt. Székhely: 9400 Sopron, Frankenburg utca 2/e.; Cégjegyzékszám: 08-06-009574)

 

Az adatkezelő számlái (az abban foglalt adattartalommal) továbbításra kerülnek a könyvelést ellátó adatfeldolgozó részére:

 

Ballainé Borsodi Erika Ev. (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 49/A ) könyvelési feladatok ellátása.

 

 

Fizetési módok:

-       banki átutalás

-       utánvét

-       barion

 

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházakban, mobil alkalmazásokban.

 

A bankkártyás fizetésnek számodra nincs plusz költsége, az teljesen díjmentes. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, így sem most és sem a jövőben nem szükséges külön költséggel kalkulálnod. A Barion egyenlegkezelés szintén ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

 

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

 

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

 

Fizetéshez használhatod

 

-       Mastercard vagy Maestro bankkártyádat

-       Visa vagy Electron bankkártyádat

-       Amex bankkártyádat

 

 

Bankkártya nélkül

 

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

 

 

Barion Alkalmazás

 

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

 

Barion

googleplay

appstore

 

 

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

 

További információ és ingyenes regisztráció a barion oldalán

 

www.barion.com

 

 

Adattovábbítás:

 • barion igénybevétele esetén fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5. cjsz: 01-10-048552 adószám: 25353192-2-43) felé
 • termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke, kapcsolttartó neve, elérhetősége a  Barion Payment Zrt. felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

 

Adatfeldolgozók:

 

Név: Shoprenter.hu Kft. -. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.)

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

 

 

Ballainé Borsodi Erika Ev. (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 49/A ) könyvelési feladatok ellátása.

 

 

3.9.  Kosárelhagyás

 

Ha a felhasználó úgy lép ki a webáruházból, hogy a kosarába helyezett termékeket nem vásárolta meg, a rendszer néhány óra múlva erről értesítő e-mailt küld.

 

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás során a kosárban felejtett termékekre figyelmeztetés, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás.

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, e-mail cím, a kosárban hagyott termékek, azok ára, a termékek végösszege, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

Az adatkezelés időtartama: 5 év

 

Adatfeldolgozók:

 

Név: Shoprenter.hu Kft. -. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.)

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem kap értesítést a kosárban felejtett termékekről.

 

4.     Hírlevél, reklám értesítés küldése

 

A Computer Factory Kft. hírlevelére a computerfactory.hu weboldalon lehet regisztrálni.

 

A hírlevélre a felhasználók Facebook connect segítségével is feliratkozhatnak, melyhez az e-mail cím, név, adatokat veszi át a Computer Factory Kft. a felhasználó adatlapjáról. (https://www.facebook.com/computerfactoryHU)

 

A Computer Factory Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a computerfactory.hu weboldalon

 

A marketing célból történő szegmentált adatgyűjtés a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásnak minősül.

 

A profilalkotás során alkalmazott logika: a felhasználók által önkéntesen megadott, illetve a rendszerek által mért megnyitási, kattintási és vásárlási adatok alapján profilalkotás történik, mely információk alapján képesek vagyunk a fogyasztók részére célzott tartalmakat küldeni. A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az érintettek tevékenysége alapján kialakított személyre szóló marketing üzenetek küldése.

 

Az adatkezelés célja: az érdeklődő érdeklődésének megfelelő gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, saját felületen személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, a felhasználói viselkedésen (pl. megnyitás, kattintás) alapuló személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése, új termékek, akciók, szakmai hírek témakörben, heti és havi rendszerességgel.

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél feliratkozások esetében 21 nap, egyébként
 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a computerfactory.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • e-mail útján a hello@computerfactory.hu címen, továbbá
 • postai úton a 1047 Budapest, Váci út 51. címen.

Adatfeldolgozók:

Név: Shoprenter.hu Kft. -. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.)

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

 

 

Név: MailChimp  c/o The Rocket Science  Group, LLC  - 675 Ponce de Leon Ave NE  Suite 5000  Atlanta, GA 30308  MOSS No. EU 826 477 914 Adatfeldolgozói feladat: hírlevél küldés, és annak menedzselése, üzemeltetése.

 

5.     Kapcsolatfelvétel a Computer Factory Kft.- vel

 

5.1.   Computer Factory Kft. ügyféllevelezés, telefonos ügyfélszolgálat

 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a computerfactory.hu weboldalon is elérhető hello@computerfactory.hu email címen, a +36 1 617 9829 - telefonszámon léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 

Hangrögzítés nem történik a telefonhívások során.

 

A Computer Factory Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

 

Általános tájékozódási céllal történő telefonbeszélgetés esetén ügyfélszolgálat személyes adatokat nem rögzít.

 

Kezelt adatok köre: telefonáló neve, telefonos elérhetősége vagy email címe, telefonálás célja, oka, amennyiben már leadott megrendeléssel, vagy teljesített szerződéssel kapcsolatos, akkor a megrendelés, szerződés azonosítószáma.

 

Adatkezelés célja: telefonáló igényeinek megfelelő szolgáltatás, kérdésekkel kapcsolatos visszajelzés

 

Érintettek köre: telefonáló, email író személy

 

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

 

Amennyiben társaságunktól bármilyen visszajelzést igényel, adatai megadásának hiányában társaságunk kérését nem tudja teljesíteni.

 

5.2.  Panaszkezelés

 

Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. Amennyiben panaszát telefonos ügyfélszolgálaton keresztül terjeszti elő, úgy az alábbi kezelt adatokkal panaszáról jegyzőkönyv készül.

 

Érintettek köre: panaszt bejelentő személy

Kezelt adatok: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.
Adatkezelés célja: minőségi kifogások kivizsgálása, vásárló igényeinek megfelelő szolgáltatás

Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

 

Kezelt adatok címzettje: Az adatok fogyasztóvédelmi hatóság kérésére továbbításra kerülhetnek.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

 

5.3.  Garanciális ügyintézés

 

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok, szavatossági, jótállási igények kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézést kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

A fogyasztó által bejelentett szavatossági, jótállási igény esetén Adatkezelő a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4.§ alapján jegyzőkönyvet köteles felvenni a bejelentő nevét, címét, ingó dolog megnevezését,vételárát, szerződés teljesítésének időpontját, hiba bejelentés időpontját, hiba leírását, érvényesíteni kívánt jogot, illetve annak esetleges azonnali elutasításának indokát.

A jegyzőkönyvben a fogyasztó köteles nyilatkozni, hogy a jegyzőkönyvben rögzített adatainak rendelet szerinti kezeléséhez hozzájárul. (4. § (1) bekezdés a) pontja)

 

Kezelt adatok: fent felsorolt adatok, jótállási jegyen szereplő adatok

 

Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, nem fogyasztó által bejelentett, de személyes adatokat tartalmazó panaszát fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Fogyasztó által bejelentett garanciális igény esetén a 19/2014. NGM rendelet alapján az adatai kezeléséhez a jegyzőkönyvben hozzájárulását kell adnia, hozzájárulás hiányában a garanciális ügyintézést biztosító jegyzőkönyv nem vehető fel, mely megakadályozza garanciális igénye teljesítését. Fogyasztó által bejelentett adatkezelés jogalapja a 19/2014. NGM rendelet4. § (1) bekezdésben foglalt jogi kötelezettség teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

Az adatkezelés időtartama: A fogyasztó által bejelentett csere, javítási igénnyel kapcsolatos jegyzőkönyveket a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a jegyzőkönyv felvételétől számított 3 évig őrizzük meg. Amennyiben a bejelentő nem minősül fogyasztónak, úgy bejelentését egyéb minőségi kifogásnak minősítjük, és a 7. pont szerinti 5 évig őrizzük meg a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései szerint.

 

Kezelt adatok címzettje: Az adatok fogyasztóvédelmi hatóság kérésére továbbításra kerülhetnek.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

 

6.     Partner, beszállító kapcsolattartói adatkezelés

 

A Computer Factory Kft. partnerei, beszállítói kapcsolattartóinak adatait üzleti értesítés, kapcsolattartás céljából kezeli.

 

Az adatkezelés célja: a Computer Factory Kft. partnereivel, beszállítóival való kapcsolattartás, üzleti célú értesítések küldése, az üzleti együttműködés elősegítése szerződés teljesítése céljából, a szerződő partnerek érdekében.

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, mivel a Computer Factory Kft. jogos érdeke partnereivel történő üzleti kapcsolattartás.

 

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás, munkahely, a partnercéggel kötött szerződés teljesítésével összefüggő egyéb információk; bejelentkezési adatok; email/login; jelszó; számlázási adatok; a cég neve/Vezetéknév és keresztnév; cím, telefon; cég adatok; adószám; közösségi adószám, szállítási adatok.

 

Az adatok kezelésének időtartama: a kapcsolattartó adott munkakörben történő foglalkoztatásáig, vagy az üzleti kapcsolat lezárásáig.

 

7.     Egyéb adatkezelések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

A Computer Factory Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

8.     A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

A Computer Factory Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

 

A Computer Factory Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Computer Factory Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A Computer Factory Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

A Computer Factory Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Computer Factory Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A Computer Factory Kft. és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.

 

A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

A Computer Factory Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Computer Factory Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

9.     Adatkezelő adatai:

 

Név: Computer Factory Kft.

Székhely: 1047 Budapest, Almakerék utca 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-302570

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26112778-2-41

Telefonszám: 06 1 617 9829

E-mail: hello@computerfactory.hu

 

10.  Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

 

10.1.Tájékoztatáshoz való jog:

 

A Computer Factory Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

 

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

10.2.             Az érintett hozzáféréshez való joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

A Computer Factory Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Computer Factory Kft. elektronikus formában szolgáltatja.

 

10.3.             Helyesbítés joga:

 

Az érintett kérheti a Computer Factory Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését.

 

10.4.             Törléshez való jog:

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Computer Factory Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

10.5.             Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 • Az érintett kérésére a Computer Factory Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Computer Factory Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

10.6.             Adathordozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

10.7.             Tiltakozás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Computer Factory Kft. nem kezeli.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

10.8.             Visszavonás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

10.9.             Eljárási szabályok:

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Computer Factory Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

10.10.           Kártérítés és sérelemdíj:

 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

 

10.11.           Bírósághoz fordulás joga:

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

10.12.           Adatvédelmi hatósági eljárás:

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

10.13.           Adatvédelmi tisztviselő:

 

Az érintett a személyes adatai kezeléséhez és a GDPR szerinti jogai gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat.

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név: Megyeri Róbert

Székhely és levelezési cím: 1047 Budapest, Almakerék utca 3.

Telefon: 06 1 617 9829

E-mail: hello@computerfactory.hu

 

A jelen Adatkezelési tájékozató pdf formátumban letölthető: ITT

Computer Factory Kft.

2020.10.08

Keresés